Studie Základní škola Řepiště

Obec Řepiště připravuje výstavbu nové moderní školy s knihovnou

Při zpracovávání požadavků na přístavbu a nástavbu stávající budovy základní školy v Řepištích na ul. Mírová 56 v letech 2018 – 2019 se ukázalo, že prostor kolem budovy školy neumožňuje plnohodnotně a bez zásadních kompromisů řešit tento úkol. Při hledání řešení byla navržena myšlenka, zda by nebylo lépe postavit školu novou u budovy stávající tělocvičny.    

Zastupitelstvo obce Řepiště na svém zasedání dne 7.5.2019 rozhodlo na základě posouzení a vyhodnocení předložených variant - přístavby a nástavby základní školy a výstavby nové školy u tělocvičny - řešit dále pouze variantu výstavby nové školy s knihovnou u tělocvičny.

Na základě tohoto usnesení nechala obec zpracovat architektonickou studii, která se uvedeným zadáním nové školy zabývá. Autoři studie jsou Ing. arch. Petr Lichnovský a Ing. arch. Adam Jursa ze společnosti Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., se sídlem v Ostravě. V září až listopadu 2020 byla ve spolupráci s pracovní skupinou Škola dokončena studie nové budovy školy pro první stupeň s novou knihovnou a propojením se stávající budovou tělocvičny. Kapacita školy zůstává 150 dětí v 5 ročnících prvního stupně a 3 oddělení školní družiny. Rovněž byly zpracovány návaznosti nové budovy na okolní stavby, pozemky a infrastrukturu. Výsledky této studie tímto zveřejňujeme včetně stanoviska pracovní skupiny Škola. Níže je shrnutí argumentů a odpovědí na otázky spojené s novou školou.

Proč obec potřebuje novou školu?

 • stávající prostory školy nevyhovují požadavkům na současné školní vzdělávání a bezpečnost, chybí kapacita odborných a speciálních učeben, zázemí pro žáky, vyučující, administrativní a technický personál, skladové prostory, chybí prostory pro inkluzi, škola není bezbariérová, škola nemá dostatečné sociální a hygienické zázemí.
 • kvalita, dostupnost, modernost a dostatečná kapacita školství v obci závisí mimo jiné na přiměřeném zázemí. Samozřejmě dobrou školu dělají především kvalitní učitelé, kteří však ke své práci potřebují vhodné podmínky a žáky
 • investice do školní infrastruktury je dlouhodobá investice do rozvoje obce
 • školní budova byla do dnešní podoby postavena v r. 1926, tedy téměř před 100 lety a její podoba a uspořádání se od té doby změnilo jen minimálně, škola byla postavena adaptací staré budovy původní školy z r. 1875 a přístavbou nové části

V čem je lepší řešení nová škola u tělocvičny oproti rekonstrukci stávající budovy?

 • studie nové školy je logickým a správným vyústěním dlouhodobého procesu řešení centra obce z hlediska potřeb obce a jejího dalšího rozvoje
 • novostavba umožňuje lepší dispoziční a prostorové řešení školy a učeben
 • novostavba umožňuje minimalizování kompromisů
 • novostavba bude mít přímou návaznost na stávající tělocvičnu a venkovní sportoviště
 • koncept „vše pod jednou střechou“ – všechny prostory k výuce, k tělocviku, k družině, ke stravování, k volnočasovým aktivitám budou v rámci jedné budovy (uzavřeného areálu)
 • vznikne větší nástupní prostor před vstupem do školy s přímým napojením na zastavěné území obce
 • stavebně technické parametry novostavby budou výrazně lepší, než u rekonstruované budovy
 • výrazné zvýšení bezpečnosti v souvislosti se silnicí II/477 (přechod u školy)
 • bezpečný příchod a příjezd dětí s rodiči do školy a odchod ze školy
 • lepší organizační a bezpečnostní podmínky – odstranění přesunů žáků přes silnici II/477 mimo školní budovu (ranní příchody, výuka tělocviku, stravování žáků – obědy, přesuny ze školní družiny do kroužků – sport, ZUŠ, keramika, odpolední odchody)
 • do novostavby vejdou všechny potřebné prostory pro výuku i mimoškolní aktivity ve škole
 • novostavba umožní integrovat do stavby novou knihovnu, která bude zároveň prostorem využívaným školou
 • posílení funkce školní tělocvičny, větší využitelnost tělocvičny a venkovních sportovišť pro děti a mládež
 • novostavba ponechává kolem školy dostatek prostoru pro školní zahradu a školní dvůr 
 • novostavba bude mít předvídatelný průběh stavby, předvídatelné investiční náklady
 • odpadne provizorní výuka a stěhovaní žáků a učitelů v průběhu rekonstrukce stávající školy, nelze z bezpečnostního hlediska řešit rekonstrukci školy za provozu, obec nemá vhodné prostory pro výuku žáků na cca 1,5 roku rekonstrukce školy
 • ekonomické důvody – novostavba bude z hlediska finančních nákladů téměř srovnatelná s rekonstrukcí stávající školy
 • větší odstup od komunikace
 • prostor centra bude novostavbou školy dokončen, zacelí se mezera mezi úřadem a tělocvičnou, vznikne zpevněná plocha náměstí
 • smysluplné řešení problému, co dostavět k tělocvičně
 • posílení infrastruktury pro využívání volného prostoru mezi hřištěm TJ a kurty pro pořádání větších obecních akcí
 • vytvoření moderních a atraktivních podmínek pro výuku žáků odpovídajících 21. století

Proč obec nerealizuje i druhý stupeň základní školy?

 • Obec samozřejmě možnou variantu výstavby druhého stupně základní školy odpovědně posuzovala s následujícími výstupy
 • bylo vyhodnoceno, že druhý stupeň základní školy v Řepištích o cca 1900 obyvatelích a s rozvojovým potenciálem obce do cca 2300 až 2500 občanů není ekonomicky a kvalitativně dlouhodobě udržitelný.
 • dlouhodobě má škola naplněnost mezi 90 – 120 žáky v pěti třídách v pěti ročnících, tedy průměrně 18 – 24 žáků na třídu. Při rozšíření školy o druhý stupeň by přibyly 4 ročníky ve 4 třídách, tedy dalších 70 – 100 žáků. Někteří žáci však po 5.ročníku a výše odcházejí na víceletá gymnázia.
 • zajistit na druhém stupni při 4 ročnících ve 4 třídách při velkém množství předmětů výuky druhého stupně aprobovaný a kvalitní pedagogický personál je při stávajícím systému výuky a financování státního školství a nedostatku pedagogů nemožné a bylo by to na úkor kvality vzdělávání a s tím spojeného dalšího odlivu žáků do „lepších“ škol v okolí.
 • naše obec i škola neměla nikdy v historii druhý stupeň a není ani obcí a ani školou spádovou
 • v blízkosti obce v sousedních obcích a městech je v dosažitelné vzdálenosti a přepravním čase (do 10 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy) více než 7 kvalitních škol s druhým stupněm, které mají dostatečné kapacity pro naše žáky

Co potom se stávající budovou školy?

 • tuto záležitost zastupitelstvo dosud neřešilo a pro vlastní rozhodnutí o výstavbě nové školy není důležitá a podstatná. Obec novou školu chce postavit, protože ji potřebuje, a ne proto, že má pro stávající školu vhodné využití
 • otázka bude řešena až po zajištění financování a schválení stavební realizace nové školy, předpokládáme v roce 2022 či 2023
 • do ukončení výstavby a kolaudace nové školy budou děti využívat stávající školu ke školní docházce
 • možné využití – byty, kanceláře nebo prostory pro služby k pronájmu, pobočky Domu dětí nebo Základní umělecké školy apod.

Kdy se nové školy dočkáme?

 • pokud proces přípravy půjde bez větších problémů, tak bychom výstavbu nové školy mohli zahájit v r. 2022 a otevřít a předat dětem 1. září 2023 nebo 1. září 2024. 
 • před obcemi se nyní rýsují velké příležitosti čerpání dotací na výstavbu. V r. 2021 je začátek nového programového období 2021-2027, nově jsou k mání speciální peníze pro „uhelné“ regiony, dále národní programy MŠMT a MF a mnoho jiných.

V Řepištích dne 1.12.2020

Rostislav Kožušník, starosta

pdf Proč nová škola (47 KB)

pdf ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘEPIŠTĚ STUDIE (6.89 MB)

pdf Stanovisko pracovní skupiny Škola (1.66 MB)

 • Zobrazeno: 1557 x

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.